headshot placeholder

Alexey Leontyev

Asst Prof

North Dakota State University